קבל 3 הצעות מחיר

...

תנאי שימוש באתר קייטרינג גורו

הנני מאשר ומתחייב, כי עם כניסתי ו/או שימוש באתר הנני מקבל על עצמי את כלל הכללים ההוראות וההנחיות המפורטים להלן, והנני מסכים לכלל תנאי השימוש ו/או החובות החלות על המשתמשים ו/או הגולשים לאתר, כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות כפי שישונו במידת הצורך על ידי הנהלת האתר.

ידוע לי כי חברת נטמרקר החזקות בע"מ (להלן: "החברה") הנה בעלת אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), וכי הנה בעלת מלוא הזכויות באתר בתכניו ובעיצובו, וכי לא יהיו למשתמש כל זכויות שהן באתר או בתכניו או בעיצובו.

1. כניסת משתמש לאתר הנה בגדר הרשאה בלבד להשתמש באתר ולפעול בהתאם לכללים ו/או הוראות ו/או הנחיות החברה בכל האמור בשימוש באתר ובתכניו
2. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות בעיצובו בתכניו ו/או בכל מידע אחר המצוי באתר יוותרו בכל עת בבעלות החברה.
3. זכויות היוצרים בכל המידע המצוי באתר (להלן: "המידע"), לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, ישומי תוכנה, גרפים ותמונות הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם ו/או להעביר בכל מידה מגנטית ו/או בכל מידה אחרת כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של החברה או בהתאם להיתרים מפורשים אשר יויעו באתר עצמו.
4. האתר והתוכן והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי.
5. כל סימני המסחר מכל מן וסוג שהוא המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
6. המידע המופיע באתר הנו מידע פתוח וגלוי לציבור, והנם מועמדים לרשות הציבור כפי שהם, ומשכך אין החברה אחראית, במפורש או מכללא, לגבי נכונות כל מידע המופיע באתר,
לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר.
7. האתר הנו אתר פרסומי השוואתי, ואין החברה אחראית בכל אופן או צורה לאמיתות הפרסומים ו/או לטיב השירותים המוצעים ו/או מוצגים, והאחריות לטיב השירותים המוצעים ו/או מוצגים הנו על המפרסם בלבד.
8. החברה איננה ולא תהא אחראית לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל השימוש במידע ו/או תכנים ו/או פרסומים אשר מפורסמים באתר; החברה אינה אחראית לטיב השירותים המוצעים ו/או מפורסמים על ידי המפרסמים ועל המשתמש באתר לבדוק היטב את טיב השירותים אותם הנו רוכש ו/או עושה בהם שימוש.
9. הייעוץ וההתאמה הטלפונים ו/או האישיים אשר ימסרו באמצעות יועצי האתר הנו ייעוץ כללי, אשר מטרתו להכווין את המשתמש לשירותי הסעדה ו'/או אירוח המתאימים את צרכיו; מטבע הדברים שירותי הכוונה אלו, הניתנים ללא תמורה, אינם מהווים תחליף לבדיקה ובירור סופיים שבין המשתמש לספק השירות, ואין החברה אחראית להתקשרות שבין המשתמש לבין ספק השירות ו/או להתאמת השירות ו/או טיבו ו/או הצלחת ארוע המשתמש.
10. כל הסתמכות של משתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, וכן על ייעוץ טלפוני ו/או ייעוץ אחר המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
11. החברה איננה ולא תהא אחראית לגבי כל נזק לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר ו/או לזמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו
12. החברה איננה ולא תהא אחראית לגבי כל נזק ו/או הפסד בגין המלצות ו/או הבעת דיעה לגבי כל נושא שהוא, לרבות לא לעניין טיב השירותים המוצעים, איכותם, טיבם ו/או כל נושא אחר.
13. החברה אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע המופיע באתר, ואיננה אחראית לכל מידע המופיע ו/או מתפרסם באתר ואין לראות בכל מידע במופיע באתר המלצה ו/או הבעת דיעה מכל מן וסוג שהוא בקשר לטיבם של השירותים המוצעים.
14. החברה איננה אחראית למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתר, בכל צורה שהיא, אשר מאפשרים הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם.
15. החברה איננה אחראית למידע המתפרסם באתר על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר.
16. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בכללי השימוש בו, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.
17. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם. אין החברה אחראית לכל קישור כאמור, לטיבו או אפשרויות השימוש בו, וקישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים.
16. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר החברה תפרסם ו/או בהתאם להוראות תקנון האתר כפי שיהא מעת לעת, והמשתמש מתחייב לעיין בתקנון האתר בכל כניסה לאתר; למען הסר ספק, החברה לא תדגיש את תיקוני התקנון.
17. החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או למנוע כניסת משתמש, בין מנוי ובין על פי זיהוי IP או כל זיהוי אחר, בכל מקרה בו החברה תהא סבורה כי המשתמש פעל ו/או פועל בדרך אשר יש בה משום הפרעה לאתר ו/או הפרה של הוראות התקנון.

18. אין החברה יכולה לפקח על כל המידע והודעה המועלים על האתר על ידי המשתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

19. החברה עורכת פיקוח שוטף על תכניי האתר ו/או אמרות בפורומים ו/או בקבוצות דיון, והחברה זכאית על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי להסיר כל אמרה ו/או פרסום מכל מן וסוג אשר יש בו, לפי שיקול דעתה המלא של החברה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הפרת הוראת כל דין.

20. החברה תהא רשאית לבצע כל שינוי באתר, לרבות על דרך גבית תשלום עבור שימוש באתר, והודעות על כל שינוי כאמור אינן חייבות בפרסום מראש.

21. החברה מפעילה מערך ייעוץ ועזרה למשתמש; עם מסירת פרטי דואר אלקטרוני ופרטים מזהים לצורך שיחה עם יועץ קייטרינג, מסכים בזאת המשמש מפורשות:

א. כי פרטיו האישיים אשר ימסרו באתר ישמרו וירשמו במאגרי המידע של החברה, וכי החברה תהא רשאית להעביר פרטים אישיים אלו ולעשות בהם שימוש לצורך מסחרי, והוראות חוק הגנת הפרטיות לא יחולו.

ב. כי נציג מטעם החברה ייצור קשר עם המשמש באמצעות הטלפון ו/או באמצעים מכוונים ו/או דואר אלקטרוני לצורך מתן שירותיי ייעוץ ו/או הכוונה בקשר לשירותים המפורסמים באתר, וכי העברת פרטים ו/או מסרונים ו/או פרסומת ו/או הודעות אלקטרוניות יהיו מותרות ומורשות, ואיסורי תיקון 40 לחוק התקשורת לא יחולו.

22. החברה פועלת במדינת ישראל בלבד, ובהתאם לדין הישראלי; הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד.

23. הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.

תגובות (0)

הוסף תגובה

אתה מגיב כאורח Optional login below.

ביטול מוסיף תגובה

קבל 3 הצעות מחיר

...

קייטרינג בישראל

תגובות אחרונות

 • משה וחני תודה רבה לכם על ערב שכולו נתינה
  נתתם מעצמכם מעל ומעבר ולא חסכתם...

  רחל, 05. דצמבר, 2016 |

 • אבי תודה רבה על אירוע קסום
  כל האורחים נהנו ואין ספק שזה הרבה בזכותכם
  נפגש בבת מצווה של עדן

  גל, 05. דצמבר, 2016 |

 • ממליצה מאד על http://www.kguru.co.il/item/160

  נגה, 21. נובמבר, 2016 |

 • פעמיים נהנינו מהשירות של פיל איט
  ובכל פעם הם הוכיחו את עצמם מחדש
  גם בשירות, גם באיכות וגם בכמות
  ממליצה בחום
  אסתי כהן

  אסתי, 10. ינואר, 2016 |

 • אבי תודה רבה על ערב מושלם

  אורנה ואלון, 23. יוני, 2015 |

 • לכל המתלבטים – אל תתלבטו, אתם רוצים את קסרולה לאירוע שלכם.

  החלטנו לעשות...

  זהר ודור ליבנה, 28. יוני, 2014 |

 • ערכתי 4- אירועים , לקהל אדריכלים גבוהה בישראל , שהנושא המנחה היה "מקור...

  תמר, 10. דצמבר, 2013 |

 • עמרי

  תודה !

  נהננו מאד מהאוכל, צורת ההגשה, החשיבה על הכל, העזרה והאווירה...

  מיכל, 10. דצמבר, 2013 |

 • לליעד וכל הצוות
  להרבה שפים עם שמות גדולים יש עוד מה ללמוד ממך
  גם בטעם וגם בשירות,
  יישר כוח

  מוטי זיסר, 07. אוגוסט, 2013 |

 • השתתפתי באירוע שהם עשו..! יצירתיים להפליא וכמובן שטעים

  שגיא, 06. יוני, 2013 |